Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden

Definities

Web Design Master: de opdrachtnemer en opsteller van de algemene voorwaarden.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Web Design Master stemt ermee in om diensten te verlenen.

Website: een op naam van de opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een set digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale pagina’s

documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Web Design Master, hierna te noemen “Web Design Master”, en een klant. Door het enkele feit dat er met hem wordt onderhandeld of een overeenkomst wordt gesloten, worden deze voorwaarden door de klant als bekend en aanvaard beschouwd Web Design Master. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant moeten dan ook als onbestaande worden beschouwd, behoudens een ontheffing ondertekend door Web Design Master geschreven. Een orderbevestiging van Web Design Master kan nimmer een dergelijke vrijstelling toepassen of als zodanig worden beschouwd. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten with Web Design Master, voor de uitvoering daarvan Web Design Master derde partijen moeten inschakelen.

 1. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Web Design Master zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de offerte of aanbieding indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer verkrijgbaar is. Web Design Master kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of enig onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat. De in een offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, Web Design Master is er niet aan gebonden. In dat geval komt de overeenkomst na deze afwijkende aanvaarding niet tot stand, tenzij Web Design Master geeft anders aan. Een samengestelde prijsopgave verplicht niet Web Design Master een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door het ondertekenen van een overeenkomst with Web Design Master, de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover hiervan niet schriftelijk in onderling overleg tussen partijen is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op iedere aanbieding, bestelling of overeenkomst van of met Web Design Master.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en offertes van Web Design Master zijn vrijblijvend.

3.2 Web Design Master is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien deze door de offerte worden aanvaard

de opdrachtgever wordt binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De orderbevestiging is ingevuld en ondertekend en ontvangen door Web Design Master;

De aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken als de opdrachtgever al bekend is

aan de aannemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Web Design Master zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, Web Design Master heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie dat Web Design Master aangeeft dat dit noodzakelijk is, wordt verstrekt.

5.3 Web Design Master is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, daardoor ontstaan Web Design Master is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Web Design Master.

 1. Levering en levertijd

6.1 Het ontwerp en de ontwikkeling van de website zal zo spoedig mogelijk starten na een schriftelijke bestelling en levering van het benodigde materiaal.

6.2 Tussenresultaten worden geplaatst door Web Design Master op een tijdelijke internetlocatie voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Web Design Master, de termijn wordt verlengd met de duur van de overmacht. Overmatige overschrijding van de levertijd kan worden aangemerkt als grond voor ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Web Design Master is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door onjuiste instellingen bij de hostingprovider van de opdrachtgever, terwijl deze functionaliteiten wel naar behoren functioneren op het testdomein en indien deze gebreken worden veroorzaakt door de onjuiste instellingen en niet door onjuiste programmering van de klant. Web Design Master van de betreffende functionaliteit of plug-in.

6.5 Oplevering van een website vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de ontwikkeling van de website is voltooid.

 1. auteursrechten

7.1 Al het materiaal geproduceerd door Web Design Master mag niet worden bewerkt of opgenomen in andere websites of producten dan waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Web Design Master.

7.2 Eigendom van ideeën, concepten of (test)ontwerpen aangeleverd door Web Design Master blijft geheel bij Web Design Master, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval, Web Design Master kan hiervoor een vergoeding bedingen. In geval van bewezen schending van het genoemde eigendom, Web Design Master is gerechtigd hiervoor zelf een redelijke vergoeding vast te stellen.

7.3 Web Design Master behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

 1. Betrouwbaarheid

8.1 Voor zover Web Design Master is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed heeft, Web Design Master kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit deze relaties met Web Design Master of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt tijdens de relatie met Web Design Master.

8.2 Web Design Master is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van auteursrechten van derden.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, Web Design Master is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Enige aansprakelijkheid of Web Design Master voor iedere andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade door gederfde omzet of winst.

 1. Klachten

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de mogelijkheid om duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten aan ons te melden Web Design Master. Indien de klacht gegrond is, Web Design Master zal proberen deze gebreken te verhelpen. Indien er geen gebreken worden gemeld Web Design Master binnen genoemde termijn vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens die leiden tot gebreken aan het geleverde, worden uitdrukkelijk niet onder “gebreken” begrepen.

9.2 Klachten geven de opdrachtgever geen recht tot opschorting of compensatie van betalingen.

9.3 Alle klachten worden behandeld bij de handelsrechtbank van Kortrijk, België.

 1. Prijzen

10.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet vooraf zijn overeengekomen, leiden tot extra werk Web Design Master zal proportioneel moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de orderbevestiging wordt de status van de overeenkomst medegedeeld. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en Web Design Master, en de opdrachtgever is verplicht het werk van Web Design Master te honoreren zoals overeengekomen.

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen door de opdrachtgever worden teruggevorderd indien: Web Design Master de gewenste diensten niet heeft geleverd of deze niet heeft geleverd volgens de specificaties in de offerte. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt voorbereid. Indien de website op het testdomein volgens de specificaties is opgeleverd en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Web Design Master kan de website vervolgens niet opleveren omdat de opdrachtgever daar afstand van doet of onredelijke eisen stelt waardoor de website niet kan worden opgeleverd Web Design Master, de klant kan de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein volgens de specificaties is opgeleverd en naar behoren functioneert, Web Design Master zal een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag minus het reeds betaalde voorschot. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen na verzending van de factuur te voldoen. Indien zo overeengekomen, wordt de website overgedragen door Web Design Master naar het hostingdomein van de klant nadat de laatste betaling door de klant is betaald.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, Web Design Master zal een betalingsherinnering sturen. Indien na 10 dagen de betaling nog steeds niet heeft plaatsgevonden, wordt er een tweede herinnering verzonden. Indien 10 dagen na de 2e aanmaning nog steeds niet is betaald, is de opdrachtgever vanaf dat moment over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend volgens wat gebruikelijk is in de Belgische incassopraktijk.

 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

12.1 Web Design Master heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke mededeling van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever het niet eens is met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de datum van ontvangst van de wijziging van de algemene voorwaarden. en voorwaarden indien deze datum van ontvangst na de ingangsdatum ligt. van de verandering.

 1. Ander

13.1 Web Design Master zal persoonsgegevens van de opdrachtgever niet aan derden verstrekken zonder daartoe een wettelijke verplichting te hebben. Dit geldt ook voor eventueel aan ons verstrekte vertrouwelijke informatie Web Design Master voor de uitvoering van een overeenkomst

13.2 Wanneer Web Design Master bemiddelt in webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhost stelt. Web Design Master is voorts niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de betreffende webhost.

13.3 Wijzigingen in een overeenkomst kunnen indien nodig plaatsvinden na schriftelijke bevestiging van beide partijen. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van levering wijzigen. Web Design Master zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de nieuwe leverdatum en eventuele financiële consequenties.

13.4 Web Design Master is vrij om voor promotionele doeleinden de geleverde eindproducten als referentie te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verder, Web Design Master behoudt zich het recht voor om een bescheiden kredietoverzicht met een hyperlink in de website aan te leveren voor de opdrachtgever.

 1. Domeinen

14.1 Alle domeinen zijn gekocht door Web Design Master en zijn volledig Web Design Master eigendom. Klanten kunnen domeinen kopen van Web Design Master. Web Design Master kunnen elke prijs voor hun domein vragen en zijn volledig vrij om domeinen te verkopen. De gebruiker krijgt als eerste de kans om het domein te kopen. Als de gebruiker niet in staat is het domein te kopen, blijft het staan Web Design Master eigendom.

14.2 Domeinen worden pas geleverd als de volledige factuur is betaald. Domeinen kunnen afzonderlijk worden gekocht bij Web Design Master.

14.3 Als klant zijn website/webshop naar een andere webontwikkelaar wil verhuizen, moet klant het volledige domein kopen om toegang te krijgen om het domein over te dragen.

15.4 Klanten zijn de volledige transferkosten verschuldigd die door Web Design Master

14.5 Web Design Master © Het auteursrecht kan niet uit de voettekst worden verwijderd. Als deze zijn aangeraakt, verwijderd of bewerkt, Web Design Master brengt een factuur/boete van 5000 euro in rekening bij de klant.